ŚWIADECTWA

Co dla mnie znaczy „wierzę”?

Co dla mnie znaczy „wierzę”?

Tytułowe pytanie od pewnego czasu towarzyszy moim myślom. Odpowiedź krótka, jednozdaniowa nie powinna przynieść większego trudu, jednak kiedy staje się przedmiotem dłuższej refleksyjnej wypowiedzi, zmusza do wejścia w głąb siebie, weryfikacji swojego miejsca w Kościele, autooceny.

Pojęcie „wiary” doskonale definiuje Katechizm Kościoła Katolickiego, który wyjaśnia, że przez wiarę należy rozumieć odpowiedź człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia (KKK 26). Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę. Całą swoją istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu Objawicielowi (KKK 142). Z kolei obraz doskonałej wiary dostrzegam w Ewangelii według Świętego Mateusza we fragmencie o setniku z Kafarnaum1, w którym to pełen pokory, empatii, odpowiedzialności i ufności poganin – dowódca wojskowy prosi Jezusa o uzdrowienie swojego sługi. Jezus zadziwiony wiarą setnika uzdrawia sługę.

Myślę, że tytułowe pytanie na każdym etapie duchowej formacji będzie miało swoje odrębne znaczenie. Pierwsze wyznanie mojej wiary miało miejsce podczas Chrztu Świętego, którą to w moim imieniu wyrazili Rodzice Chrzestni. Ten dzień stał się zaczynem mojej wiary, która we współpracy z łaską Bożą dojrzewa/rozwija się każdego dnia.

Moje dzisiejsze wyznanie wiary wyraża się w postawie całkowitego zawierzenia swojego życia Panu Bogu. Żyję dla Niego i pragnę by każdy dzień upływał zgodnie z Jego wolą. Wiara zobowiązuje i myślę, że świadome jej wyznanie wskazuje na pragnienie dążenia do świętości/zbawienia… A świętość to wysoka jakość codziennego życia. Rzetelne wypełnienie obowiązków wynikających ze swojego stanu oraz nieustanne budowanie więzi z Chrystusem. Dlatego tak ważnym jest aby dochowywać wierze wierności i trwać w nieustannej duchowej formacji.

Świadomość swojej bezradności, pokora, cichość serca, ufność, systematyczna modlitwa oraz gorliwe uczestnictwo we Mszy Świętej – Panie Boże, pomóż mi wzrastać w wierze.

Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo… 

 Kasia

Image